Klachtenregeling

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent welkom om dergelijke zaken met de leerkracht van uw kind te bespreken. De leerkracht zal u en uw kind serieus
nemen en streven naar de best mogelijke oplossing. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bespreken met de directeur. Daarnaast heeft het bestuur op iedere school tenminste één contactpersoon aangesteld om er zorg voor te dragen dat de klachten van ouders of kinderen altijd serieus worden opgenomen en op een passende manier worden aangepakt.

Elke ouder of kind kan een beroep op de interne contactpersoon doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met iedereen over durft te praten of wil praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen vervolgstappen gezet zonder uw toestemming. Zeker wanneer in uw ogen sprake is van machtsmisbruik, is het verstandig om hierover met de interne contactpersoon te praten. Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy en dergelijke. Ook kan het gaan over de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit.

In overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon en/of naar de Landelijke Klachtencommissie. Het bestuur heeft zich aangesloten bij de landelijke Klachten Commissie. Ook is het mogelijk dat u of uw kind zich rechtstreeks wendt tot één van de externe vertrouwenspersonen. Het bestuur heeft de externe vertrouwenspersonen in overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad aangesteld. Tenslotte is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de
Landelijke Klachtencommissie. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. De interne contactpersoon kan u of uw kind daarbij behulpzaam zijn.

Samengevat volgen hieronder de mogelijke stappen bij klachten en onvrede:

Intern:

1. overleg met de leerkracht van uw kind,
2. overleg met de directeur,
3. overleg met de interne contactpersoon,

Extern:
4. inschakeling van de externe vertrouwenspersoon,
5. indienen van de klacht bij de Landelijke Klachtencommissie.

Klachtenregeling

Reglement van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs