Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

MR leden

De MR Meester Vos school bestaat uit 5 leden: 2 vertegenwoordigers van de leerkrachten (personeelsgeleding) en 3 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding). Elk MR-lid treedt na 2 jaar af en is herkiesbaar.

Dian van Wijk
Wieteke Conen
Noortje Beumer
Angela Chinnoe (CMR)

 

Vergaderdata 2021-2022

27-9 CMR/MR
15-11 MR
25-1 CMR/MR
21-3 MR
13-06 CMR/MR

Rol en taken van de MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat door de wet geregeld is. In de medezeggenschapsraad hebben de twee locaties van De Gaard zitting (Meester Vos en Tijl Uilenspiegel).  In het schooljaar 2013/2014 hebben we te maken gehad met een splitsing van MR de Gaard in twee MR deelraden (Vos en Tijl). Dit is in goed overleg met het bestuur van stichting O2A5 gedaan. Reden hiervoor lag in het feit dat we te maken hadden met twee niet vergelijkbare scholen met op iedere school een eigen directeur en eigen beleid. De directeuren van basisschool de Tijl Uilenspiegel in Vianen en van de Meester Vosschool in Hagestein hebben besloten, in overleg met bestuurder van de O2A5, Bert van de Lee, dat zij de ontstane situatie zien als twee aparte scholen maar wel met één Brinnummer en begroting, maar per school gescheiden sub begroting, formatieplannen en financiën. De deelraden MR Vos en Tijl zullen elkaar blijven informeren naar de ontwikkelingen dmv uitwisseling van agenda en notulen van de deelraden vergaderingen.

De MR houdt de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school in de gaten en onderhoudt contacten met het bestuur van de stichting O2A5. De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte, wordt de MR over een aantal zaken om een advies danwel om instemming gevraagd.

De MR mag ook ongevraagd advies geven over zaken die de school aangaan. De MR werkt op een ‘open’ wijze. Er wordt ongeveer 6 keer per jaar vergaderd. De notulen van de MR en het jaarverslag worden geplaatst op de website van de scholen. In principe zijn de vergaderingen van de MR openbaar en heeft u als ouder het recht om de vergaderingen bij te wonen. De enige uitzondering in de openheid van ons functioneren is als er gesproken wordt over personen of persoonlijke aangelegenheden. Dit gebeurt natuurlijk vertrouwelijk. Naast het adviseren over plannen en besluiten van directie en schoolbestuur, komen we ook zelf met voorstellen om zaken te verbeteren en het schoolleven van onze kind(eren) te verrijken.