Update Huisvesting

Update Huisvesting - Archief

juni 2020

De tijdelijke huisvesting 2 (THV2), naast onze school is inmiddels opgeleverd. In de periode tot aan de zomervakantie gaan we twee lokalen inrichten, zodat er na de vakantie kan worden gestart. Wij hebben ervoor gekozen om met 2 bovenbouwgroepen te gaan starten in de tijdelijke huisvesting.

De noodlokalen op het kleuterplein zullen binnenkort verwijderd worden.

september 2019

De noodlokalen op het kleuterplein zijn inmiddels door de drie scholen in gebruik genomen. Vanaf januari 2020 worden deze lokalen vervangen door een nieuwe tijdelijke schoolhuisvesting in het weiland naast onze school.

Op 16 en 17 september organiseert de gemeente Vijfheerenlanden twee inloopavonden om met inwoners in gesprek te gaan over de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen.

De eerste inloopavond is op maandag 16 september van 19.30 uur tot 21.30 uur bij De Keuken van Hoef en Haag. Naast het gesprek over hoe kinderen veilig van school naar huis kunnen gaan, is ook de planning van de bouw van de tijdelijke schoolhuisvesting in te zien.

Op 17 september zijn de inwoners van Hagestein welkom in dorpshuis De Biezen van 19.30 tot 21.30 uur. Bespreekpunten zijn de bereikbaarheid van de tijdelijke schoolhuisvesting en de verkeersveiligheid rondom de locatie. Ook kunt u de planning van de bouw van de nieuwe tijdelijke schoolhuisvesting inzien. Het gesprek zal ook gaan over het ontwikkelen van een visie voor het dorpshart in Hagestein.

19 juli 2019

In bijgevoegde brieven leest u informatie over de informatieavond van 15 juli jongstleden en ziet u een bericht van de gemeente Vijfheerenlanden.

12 juli 2019

Op donderdag 11 juli heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de tijdelijke en permanente huisvesting van de scholen in Hagestein en Hoef en Haag.

Met de bijgevoegde brieven informeren wij u over het genomen raadsbesluit en de verdeling van de scholen.

20 juni 2019

De klankbordgroep is vanochtend bij elkaar geweest. We hebben over een aantal onderwerpen gesproken:

  • De SKV heeft de opvang in onze school van 1- to 4 jarigen uitgesteld. Zij wachten op de plaatsing van de semi permanente lokalen in januari 2020.
  • Door de gemeente wordt nu onderzocht of er een nieuw schoolgebouw op onze locatie komt.
  • Na de zomervakantie worden drie noodlokalen bij onze school geplaatst. Hierin gaan de andere drie schoolbesturen een plaats krijgen. De Meester Vos blijft gewoon in onze eigen school.

De volgende data willen we aan u doorgeven:

  • 24 juni: open fractie vergadering van CDA Vijfheerenlanden over de tijdelijke huisvesting voor de scholen van Hagestein en Hoef en Haag. Deze vergadering vindt plaats in dorpshuis De Biezen en is van 20.00-21.00 uur. U kunt zich aanmelden via info@cdavijfheerenlanden.nl
  • 3 juli: Commissievergadering te Meerkerk van 20.00 uur tot 23.00 uur. Het college gaat in deze vergadering het voorstel doen aan de raad om de Meester Vosschool in Hagestein te herbouwen.
  • Op 11 of 18 juli zal hierover mogelijk een raadsbesluit worden genomen.

U bent van harte welkom op bovenstaande bijeenkomsten. We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

20 mei 2019

We hebben geen nieuwe informatie.

7 mei 2019

De uitkomst van de aanbesteding van 3 april is bekend.

DAT architecten uit Tilburg mag de basisschool aan De Brink in Hoef en Haag gaan ontwerpen. Dit architectenbureau heeft ook de Parkschool in Vianen ontworpen die onlangs is geopend. Volgens planning zal de nieuwe school aan De Brink medio 2021 haar deuren openen.

In de nieuwe school werken de schoolbesturen van o2a5 en stichting Fluenta samen met Stichting Kinderopvang Vianen. De school heeft ruimte voor 275 leerlingen. Ook zal er een gymzaal in het gebouw worden gerealiseerd.

5 april 2019

Woensdag 3 april, waren we aanwezig bij de architectenselectie voor de school op De Brink in Hoef en Haag. Het was een interessante middag waarbij vier bureaus zich hebben gepresenteerd. Binnenkort zal men tot een definitieve keuze komen.

Donderdag 4 april werd vanuit de gemeente een informatieavond georganiseerd, genoemd het Vijfheerenlandenplein. Een avond waarop de raadsleden over allerlei onderwerpen geïnformeerd kunnen worden en mensen vragen kunnen stellen. Deze avonden zijn openbaar. Wij waren hier met het bestuur, de directie en een aantal teamleden aanwezig en willen naar aanleiding hiervan u op de hoogte brengen.

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om vanaf augustus 2019 voor elke nieuwe school een noodlokaal te plaatsen op het terrein van onze school. Dit zou betekenen een lokaal voor basisschool Leef, Het Avontuur en Het Talent. Ook is er een lokaal voor de SKV. Deze 4 lokalen zouden mogelijk op ons kleuterplein geplaatst kunnen worden.

Dit is een tijdelijke oplossing. Er wordt gezocht naar een geschikte locatie voor 12/14 noodlokalen voor een lange periode (semipermanent). De mogelijkheid om het weiland naast onze school hiervoor te gaan gebruiken wordt nu verder onderzocht.

We zijn samen met Fluenta begonnen met het realiseren van de school op De Brink. De optie voor een tweede permanente locatie op het kasteelterrein ligt vast in een raadsbesluit. De mogelijkheid om in Hagestein op de plaats van onze school een nieuwe school te bouwen wordt nu serieus overwogen en onderzocht.

Naar alle waarschijnlijkheid worden op de raadsvergadering van 13 juni besluiten genomen over deze vraagstukken.

We houden u op de hoogte van mogelijke nieuwe informatie en ontwikkelingen.