Ons verhaal

Wij vinden het belangrijk dat zowel samenwerken, zelfstandig werken en nadenken over het eigen leren bevorderd worden. Dit is ook terug te vinden in het pedagogisch klimaat, waar we de nadruk leggen op samenwerken, samen spelen, rekening houden met elkaar en uiteraard jezelf ontwikkelen. Aan de begrippen ‘samen’ en ‘ontwikkelen’ geven we op verschillende manieren inhoud: 

• Leerkrachten en kinderen gaan met zorg en respect met elkaar om, ongeacht de onderlinge verschillen. 

• We maken de kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Wat ga je in de komende periode leren, welke hulp heb je daarvoor nodig en wanneer is het af? 

• Vanaf groep 1 krijgen de kinderen taken in de verzorging van hun lokaal en omgeving. We vinden het namelijk heel belangrijk dat de kinderen oog krijgen voor hun omgeving en leren meedenken over eigen verantwoordelijkheid daarin. 

• We stimuleren en leren de kinderen met elkaar samen te werken. 

Openbaar onderwijs, altijd op zoek naar verbinding

Op de openbare school zijn we altijd op zoek naar verbinding. We leren kinderen nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Daarom leven en leren we samen. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Er is ruimte voor ieders verhaal. Kinderen mogen ook hun stem laten horen en ze leren zelfstandig en kritisch te denken. We staan open voor de wereld om ons heen en kiezen voor vrijheid, democratie en het gesprek over levensbeschouwing. Door met elkaar in gesprek te gaan leren kinderen onderlinge verschillen te herkennen en te zoeken naar overeenkomsten. Zo ontstaat saamhorigheid en respect. Die verbinding geeft hen een stevig handvat voor hun toekomst!

Verbinding in vormingsonderwijs

Mede op verzoek van ouders is godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs als keuzevak mogelijk. Op de Meester Vos wordt godsdienst onderwijs verzorgd door de Hervormde gemeente Hagestein-Hoef en Haag. Het Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) wordt gegeven door een vakleerkracht van het Centum voor Vormingsonderwijs. Als openbare school vinden we het van groot belang, dat kinderen kennis kunnen maken met verschillende levensovertuigingen. Dat maakt deel uit van de algemene vorming.

HVO: Eens per week komt een vakleerkracht lesgeven over verschillende levensbeschouwingen, opvattingen en actualiteiten. HVO heeft als doel uw kind te leren omgaan met zichzelf en de omgeving. De diverse onderwerpen sluiten aan op de leef- en beleefwereld van uw kind en kunnen gaan over gevoelens, vriendschap, familie, ruzies, gezond leven, natuur, toekomst en nog veel meer. HVO baseert zich daarbij op humanistische uitgangspunten en mensbeelden, maar is godsdienstig neutraal. Ervaringsleren en de dialoog zijn kenmerkend voor de HVO-lessen.

GVO: Vanuit de Hervormde gemeente Hagestein – Hoef en Haag wordt godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) aangeboden. In deze lessen (45 minuten per week) staan we met de kinderen stil bij verhalen uit de Bijbel en op een interactieve manier die verhalen verbinden met hun dagelijkse leven. Daarin zijn we gericht op de omgang van kinderen met elkaar en op het omgaan met God. Naast deze lessen organiseren we twee vieringen in de kerk. Begin november vieren we dankdag en half maart biddag. Met Kerst organiseren we een viering in de gymzaal in school ook daarbij zijn ouders welkom. 

Kinderen die geen van beide lessen volgen, blijven bij de eigen leerkracht en werken in de klas. 

Niet apart maar samen

In het cluster Vianen-Zederik, waar de Meester Vos onder valt, zoeken we op allerlei fronten verbinding met andere partijen, zoals de kinder- en buitenschoolse opvang en de omliggende scholen. Ook voor kinderen met speciale behoeften is een plek. Die samenwerking zorgt ervoor dat het kind centraal staat met alles wat het nodig heeft. Onze 6 scholen in het cluster werken onderling samen in een leergemeenschap. We versterken elkaar door het delen van kennis en expertise. In Vianen bieden wij bijvoorbeeld voltijds hoogbegaafdenonderwijs. De kinderen leren in een eigen groep op een andere manier, maar werken en spelen ook samen met de rest van het kindcentrum. De gespecialiseerde leerkrachten ondersteunen desgevraagd ook de kinderen die extra verrijking nodig hebben op de Meester Vos.  

Verbinding met de omgeving

Leerlingen worden gestimuleerd om oog te hebben voor de mensen en de natuur om hen heen, daar gaan we met elkaar over in gesprek. We zoeken ook naar samenwerking met partijen buiten de school. We bieden leerlingen de mogelijkheid om hun stem te laten horen in de leerlingenraad.

 

“Openbare scholen zorgen ervoor dat alle kinderen welkom zijn en samen leren, ook van hun verschillende achtergronden.” Meer weten over openbaar onderwijs? U kunt verder lezen op openbaaronderwijs.nu of op school het boekje ophalen.